Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

Tasavvuf Tarihi - http://www.catak.info/
   
 Tasavvuf Tarihi

Tasavvuf Tarihi
 Yazı Boyutu

 Tarih : 17.10.2009 - 14:18:51 


Hayatın manasını ve gayesini yavanlaştırmak insanı ve medeniyeti anlamsızlaştırmakla eşdeğerdir. A.Tesnimî


 
Kâdiriyye

Yeseviyye

Rıfâiyye

Medyeniyye

Kübreviyye

Sühreverdiyye

Ekberiyye

Şazeliyiyye

Mevlevîyye

Bedeviye

Desukiyye

Sa’diyye

Nakşibendiyye

Halvetiyye

Uşşaqiyye

Bayramiyye

Eşrefiyye

Müceddidiyye

Celvetiyye

 

Kâdiriyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Bekr eş-Şibli,

3. Abdurrahman et-Temîmî,

4. Ebû'l-Hasan Ali bin Muhammed el-Kureyşî el-Hünkarî ,

5. Ebû Saîd el-Mahzûmî,

6. Abdu'l-Qadir Gîlanî,


Tarikat Kolları:

Esediyye,

Ekberiyye,

Mukaddesiyye,

Garibiyye,

Eşrefiyye,

Rûmiyye,

Yâfiyye,

Hamadiyye,

Hilâliyye,

Hindiye, (1) 

 

Yeseviyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Ali Rudbârî,

3. Ebû Ali Kâtip,

4. Ebû Osman Mağribî,

5. Şeyh Ebû Kasım Kürkanî,

6. Ebû Ali Faremedî,

7. Hoca Yusuf Hemedânî,

8. Hoca Ahmed Yesevî.


 
Rıfâiyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Muhammed Rüveym Bağdadî,

3. Ebû Saîd Yahya, en-Neccarî el-Vâsıtî,

4. Ebû Mansûr et-Tayib,

5. Şeyh Mansûr el-Betayihî er-Rabbanî,

6.AhmedRıfaî. ,

 Tarikat’ın Kolları:

-Haririyye,

-Keyaliyye,

-Sayyadiyye,

-Aziziyye,

-Cendeliyye,

-Aclâniyye,

-Katnâniyye,

-Fazliyye,

-Vâsitiyye,

-Cebertiyye,

-Zeyniyye,

-Nûriyye,

-Mağrûfiyye,(2)

 

 Medyeniyye

 1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Ali Rudbarî,

3. Ebû Ali Hüseyin bin Ahmed el-Kâtib,

4. Ebû Osman el-Mağribî,

5. Ebû Kasım Ali bin Abdi'l-Vahid el-Kürkânî,

6. Ebûbekr bin Abdillah et-Tûsî,

7. Ebû'l-Fütûh Necmüddin Ahmed Gazzalî,

8. Ebû'l-Fadl Muhammed Bağdadî,

9. Ebû'l-Berekât Ali Bağdadî,

10.Ebû Ya'za el Mağribî,

11.Ebû Saîd Mağribî,

12.Ebû Medyen Şuayb bin el-Hüseyn el-Mağribî.


Tarikat’ın Kolları:

 -Cebertiye,

 -Meymûniyye,

 -Deccâniyye,

 -Ulvâniyye-i Hameviyye,(3)            

 

 Kübreviyye

1. Ebu Necib Abdü'l-Kahir Zıyaüddin Sühreverdî,

2. Rûzbihan Baklî,

3. İsmail Kasrî,

4. Ammâr Yasir,

5. Necmüddin Kübrâ.


 Tarikat’ın Kolları:

  -Bahaiyye,

  -Halvetiyye,

  -Firdevsiyye,

  -Nuriyye,

  -Rükniyye,

  -Hemedâniyye,

  -Nûrbahşiyye,

  -Berzenciyye,(4)

 Sühreverdiyye

 1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Ali Rudbarî,

3. Ebû Ali Katib,

4. Ebû Osman Mağribî,

5. Ebû Ali Kürkânî,

6. Ebû Ali Nessâc,

7. Ahmed Gazzâlî,

8. Necib es-Sühverdî,

9. Ömer bin Muhammed Şihabüddin es-Sühreverdî.


    Tarikat’ın Kolları:

    -Bedriyye,

    -Zeyniyye,

    -Bahâiyye,

    -Kemaliyye,

    -Ahmediyye,

    -Necibiyye,(5)

 

 Ekberiyye

 1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Ali Rudbarî,

3. Ebû Ali Hüseyn bin Ahmed el-Kâtib,

4. Ebû Osman el-Mağribî,

5. Ebû Kasım Ali bin Abdi'l-Vahid el-Kürkânî,

6. Ebübekr bin Abdillah et-Tûsî,

7. Ebû'l-Fütûh, Mecdüddin Ahmed Gazzâlî,

8. Ebû'l-Fadl Muhammed Bağdadî,

9. Ebû'l-Berekât Ali Bağdadî,

10.Ebû Ya'zî el-Mağribî,

11.Ebû Saîd Mağribî,

12.Ebû Medyen Şuayb bin el-Mağribî,

13.Muhyiddin İbnü'l-Arabî.

 

Şazeliyiyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebûbekr Câfer bin Yûnus Şeyh Şıblî Bağdadî,

3. Abdurrahman Medenî,

4. Abdüsselam bin Meşiş Mağribî,

5. Ebû Hasan Ali eş-Şâzelî el-Mağribî bin Abdillah bin Abdi'l-Cebbar.


 Tarikat’ın Kolları:

  -Desûkiyye,

  -Ahmediyye,

  -Vefâiyye,

  -Ruzûkiyye,

  -Hanefiyye,

  -Cezûliyye,

  -Gaziyye,

  -İseviyye,

  -Nâsıriyye,

  -İlmiyye,

  -Mustariyye,

  -Afîfiyye,(6)
 

Mevlevîyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Şeyh Ebû'ş-Şıblî,

3. Şeyh Muhammed Züccâc,

4. Ebûbekr en-Nessac,

5. Ahmed Gazzâlî,

6. Şeyh Ahmed el-Hatibî,

7. Bahâuddin Veled,

8. Burhanüddin et-Tirmizî,

9. Celâlüddin Rûmî.


Bedeviyye

1. Ma'rûf Kerhî,

2. Şihabüddin Ahmed Tebrizî,

3. Şemsüddin Muhammed bin Yusuf Mağribî,

4. Abdü'l-Kuddüsî el-Mağrib,

5. Ebû Talib Abdürrezzak Endülisî,

6. Nureddin Hamid,

7. Abdülmecid el-Mağribî,

8. Zeynüddin Abdü'l-Celil İbni Abdirrahman,

9. Bedrüddin Seyyid Şerif Hasan Mağribî,

10.Ebû'l Abbas Seyyid Ahmed el-Bedevî,

 

Bedevî Tarikati’nin Alamet’i Kırmızı Hırka, Nikâb ve Kırmızı Alem’dir.

  
Tarikat’in Kolları:

 -Şenaviyye,

 -Metbûliyye,

 -Halebiyye,

 -Beyûmiyye,

 -Merzûkiyye,

 -Sutûhiyye,

 -Ulvâniyye,(7)

 

 Desukiyye

 Desûkiyye Tarikati, Şazeliyye Tarikati’nin bir Şûbesidir.

 Desûkî'nin oğlu yoktu, Tarikat’ini kendisinden sonra Kardeşi es-Seyyid Ebû'l-Ümrân Şerefüd'din Mûsa yaydı.


Tarikat’in Kolları:

-Şernûbiyye,

-Âşuriyye, (8)

 

Sa’diyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Ali Rudbarî,

3. Ebû Ali Katib Mısrî,

4. Ebû Osman Mağribî,

5. Ebû Kasım Ahmed Kürkanî,

6. Ebü-bekr Nessac Muhammed Tûsî Ali bin Abdillah,

7. İbrahim Ebû'l-bakâ,

8. Ebû'l-Berekât Bağdadî,

9. Ebû Saîd Endülisî,

10.Ebû Medyen Mağribî,

11.Abdullah Şeybânî,

12.Yunus bin Şeybanî,

13.Sa'düddin Cebbâvî eş-Şeybanî, 

 

Tarikat’i üç Vasıta ile Ebû Medyen el-Mağribî’ye ulaşır.


Tarikatinin Kolları:

-Tağlebiyye,

-Vefaniyye,

-Aciziyye,

-Selamiyye, (9)

 

 Nakşibendiyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Ebû Ali Rudbarî,

3. Ebu Ali Katib,

4. Ebû Osman Mağribî,

5. Şeyh Ebû'l-Kasım,

6. Ebu Ali Fârmedî,

7. Hoca Yusuf Hemedanî,

8. Abdü'l-Halik Gücdüvânî,

9. Hoca Ârif Rîvigirî,

10.Hoca Mahmud İncir Fağnevî,

11.Hoca Ali Râmitenî (Hazret-i Azizân),

12.Hoca Muhammed Baba Simâsî,

13.Seyyid Emîr Külal,

14.Hoca Bahâüddin Nakşibend,


Tarikat’in Kolları:

-Ahrâriyye,

-Naciyye,

-Kâsaniyye,

-Muradiyye,

-Mazhariyye,

-Melamiyye-i Nûriyye,

-Câmiyye,

-Müceddidiyye,

-Hâlidiyye.(10)
 

Halvetiyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Mimşâd Dîneverî,

3. Ebû Abdillah Muhammed Dîneverî,

4. Vecîhüddin el-Kâdî,

5. Ebû'n-Necib Zıyaüddin Abdü'l-Kahir es-Sühreverdî,

6. Ebû Reşid Kutbuddin el-Ebherî,

7. Rüknüddin Muhammed el-Buharî,

8. Şihabüddin Muhammed et-Tebrizî,

9. Cemalüddin Şirazî,

10.İbrahim Zahid Gîlanî,

11.Sadüddin Ferganî,

12.Kerîmüddin Âhi Muhammed bin Nûri,

13.Ebû Abdillah Siracüddin Ömer bin Ekmelüddin el-Gîlanî el-Halvetî,


Tarikat’in Kolları:

-Rûşeniyye,

-Gülşeniyye,

-Merdaşiyye,

-Sünbüliyye,

-Şa'bâniyye,

-Şemsiyye,

-Ahmediyye,

-Cemaliyye,

-Bahşiyye,

-Uşşâkıyye,

-Asâliyye,(11)

Uşşakiyye

Hasan Uşâkî İstanbul'a geldiği zaman, Ümmî Sinân ile görüştü. Ümmî Sinân ona Halvetîlik Tarîkatı’nda Hilâfet verdi. Şeyh Ahmed-i Semerkandî ise, ona "Kübreviyye" ve "Nûr-i Bahşiyye" Yolu’nun Hilâfet’ini vermişti. Hüsamettin Uşâkî de bu Yolları birleştirerek1500ler’de  Uşâkîlik Tarîkatı’nı kurdu.

Bayramiyye

1. Cüneyd Bağdadî,

2. Mimşad, ed-Dîneverî ,

3. Ahmed ed-Dîneverî,

4. Muhammed Bekrî,

5. Kâdî Vecihüddin,

6. Ebû İshak el-Kazrûtî,

7. Ömer el-Bekrî,

8. Abdü'l-Kahir es-Sühreverdî,

9. Kutbuddin el-Ebherî,

10.Rüknüddin en-Nuhâs,

11.Şihabüddin et-Tebrizî,

12.İbrahim Zahid el-Gîlanî,

13.Mustafa Safiyyüddin,

14.Sadrüddin el-Erdebilî,

15. Ali el-Erdebilî,

16.İbrahim el-Erdebilî,

17.Hamidüddin Aksarâyî,

18.Hacı Bayram Velî Ankaravî,

 

Bayramiyye Tarikati, sonraları 6 Kol’a ayrıldı. En Meşhurları; Akşemseddin Vasıtasıyla Münteşir Şemsiyye-i Bayramiyye ve 880 (1475)'de Göynük'te vefat eden Bursalı Dede Ömer Vasıtasıyla neşrolunan Melamiyye-i Bayramiyye ve Hızır Dede Halifesi Bursalı Üftâde ile Aziz Mahmud Hüdayî Marifetiyle Te'sis olunan Celvetiyye'dir.
 

Eşrefiyye

Eşrefoğlu Rumi’nin Kurucusu olduğu Tarikat.
 

Müceddidiyye

1. Hoca Bahaüddin Nakşibend,

2. Mevlana Yakub Çerhî,

3. Hoca Ubeydullah Taşkend,

4. Kadı Muhammed Zâhid,

5. Muhammed Parsa,

6. Muhammed Derviş,

7. Muhammed Hâcegi-i Semerkandî,

8. Şeyh Muhammed Bâki Billah,

9. İmam Rabbanî,


Celvetiyye

1. Hacı Bayram Velî,

2. Hızır Dede Bursevî,

3. Mehmed Muhyiddin Üftâde,

4. Aziz Mahmud Hüdaî,

5. Şeyh Ahmed Efendi,

6. Şeyh Abdullah Efendi,

7. Osman Efendi Atpazarî,

8. Îsmail Hakkı Bursevî,

 

Kaynaklar:

a)

Mir'atü't-Turuk, s. 6.

Mir'atü't-Turuk, s. 8

Mir'atü't-Turuk, s. 10.

Mir'atü't-Turuk, s. 12

Mir'atü't-Turuk, s. 13.   

Mil'atü't-Turuk, s. 18. 

Mir'atü't-Turuk, s. 20. 

Mir'atü't-Turuk, s. 21

Mir'atü't-Turuk, , s. 22

Mir'atü't-Turuk, s. 26. 

Mir'atü't-Turuk, s. 27.  

       

b) İslâm’da Siyasî, İtikâdî ve Fıkhî Mezhepler Tarihi, Muhammed Ebu Zehra.

 

Araştırma: Ahmet Tesnimî

  Editör :  Ahmet KARAHAN

 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 50 Puan Verildi
2634 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

 Duyuru
 Köşe Yazıları

Ahmet TESNİMÎ

Ahmet TESNİMÎ ¬
Göz, Gönül ve Nefis

Recep ALMAZ

Recep ALMAZ ¬
Hastalık Bile Bizim İçin Bir Nimettir

A.Nur Tırpancı

A.Nur Tırpancı ¬
Maksadınız Ne?

İslam Ve Hayat

İslam Ve Hayat ¬
Öz Lisânımız

Misafir

Misafir ¬
Okullar Açılırken Gençlere Birkaç Not
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Nisan 2020

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 4
 Bugün : 286
 Dün : 354
 Toplam : 830567
 Ip No : 3.231.220.139
     

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 6.7375 6.7496
  Euro 6.1691 6.2100
 
 Hava Durumu 
 ReklamPageRank CheckerEditörden | Köyümüz | Tarihçemiz | Töremiz | Sülâleler | Yöreden | Eğitim-Kültür | Müellim | Müellif | Serbest Kürsü | Tespitlerim | Şair/Şuur/Şiir | İktibas | Âkif EMRE | Zaruri Yazılar | Gizlilik Politikası


 
 

   © Copyright - 04.04.2009- http://www.catak.info/ - Tüm Hakları Saklıdır. 

Sitede neşredilen yazılar, site yöneticisinden habersiz alıntı yapılamaz ve başka bir yerde yayınlanamaz.

Bu site

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.

54.964,69 saniye.